Tilbakemelding & vurdering

Hvordan lærer man nye ting i friluftsliv?

  • ferdes i naturen på en trygg og sporløs måte og ta ansvar for seg selv og andre
  • Planlegge og gjennomføre turer ute til ulike årstider, også med overnatting, og gjøre rede for valg av rute og leirplass
  • holde orden på og vurdere bruk av utstyr og bekledning
  • fiske, jakte eller høste fra naturen og fortelle hvordan naturressursene kan brukes og oppbevares
  • reflektere over etisk og bærekraftig bruk av naturressurser
  • forstå og bruke teknikker knyttet til kart og kompass, bålfyring, knuter, førstehjelp og redskaper
  • gjøre rede for allemannsretten og bestemmelser som regulerer ferdsel i og bruk av naturen

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i valgfaget friluftsliv når de bruker kunnskaper, ferdigheter og teknikker i praksis. Elevene viser og utvikler også kompetanse når de bidrar til turglede og mestringsopplevelser, og når de reflekterer over bærekraftig bruk av naturen.

 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte friluftsaktiviteter, og gjennom at elevene selv får vurdere eget arbeid. Læreren skal være i dialog med elevene om utviklingen deres i faget. Elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i faget.

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i valgfaget friluftsliv ved avslutningen av opplæringen. Læreren skal planlegge og legge til rette for at eleven får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette karakter i valgfaget friluftsliv basert på kompetansen eleven har vist i praktisk friluftsliv og bærekraftig bruk av naturressurser.