Historie

Forstå deg selv og din plass i verden.

Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og fremtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

Eldre historie gir en innføring i historiefaget og i sentrale utviklingstrekk i norsk, europeisk og global historie fram til ca. år 1800.

Nyere historie gir deg dypere kunnskap om kulturer, historiske hendelser verdens utvikling fra cirka år 1800 og frem til vår tid.